วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นางสาว อริสรา ศรีทอง    รหัสนักศึกษา  564189034
เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2537
ครุศาสตร์ เอก พลศึกษา ปี 1
จบมาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
คติประจำใจ เรียนดี กีฬาเด่น เรียนขอให้ผ่าน กีฬาขอเหลียญทองนาย เอกภพ  เขื่อนคำ   รหัสนักศึกษา   564189025
เกิดวันที่ 9 สิงหาคม 2536
ครุศาสตร์ เอก พลศึกษา  ปี 1
จบการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
คติประจำใจ ใช้ชีวิตในแบบของตนเอง


นางสาว จริยา  จิตรจวง  รหัสนักศึกษา 564189022
เกิดวันที่ 30 สิงหาคม 2537
ครุศาสตร์ เอก พลศึกษา ปี 1
จบการศึกษา  โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
คติประจำใจ  สู้เพื่ออนคต